Breaking News
Hiển thị các bài đăng có nhãn ban dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ban dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng

20131217

Thông tin thêm về Bán đất ở Hà Nội

Một số thông tin về các địa chỉ bán đất ở Hà Nội, như: bán đất thổ cư, bán đất thổ canh và các loại hình đất khác được rao bán.
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi Xã Tiến Thắng, Mê Linh thành phố Hà Nội Với diện tích 52.7 m2
Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó Xã Tiến Thịnh, Mê Linh t.phố Hà Nội Có diện tích 52.3 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng Xã Tiền Phong, Mê Linh tp Hà Nội Diện tích m2 51.9 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ Xã Tráng Việt thành phố Hà Nội Số mét vuông 51.5 m2
Nhựơng bán đất Thuộc sở hữu của tôi Xã Tự Lập, Mê Linh t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 51.1 m2
Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó Xã Văn Khê, Mê Linh tp Hà Nội Số lượng mét vuông 50.7 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng Xã Vạn Yên, Mê Linh thành phố Hà Nội Diện tích 50.3 m2
Bán đất 5% Chính chủ   t.phố Hà Nội Với diện tích 49.9 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi  [×] Xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức‎ (20 tr.) tp Hà Nội Có diện tích 49.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó ở tại xã An Mỹ, Mỹ Đức thành phố Hà Nội Diện tích m2 49.1 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng ở tại xã An Phú, Mỹ Đức t.phố Hà Nội Số mét vuông 48.7 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ ở tại xã An Tiến, Mỹ Đức tp Hà Nội Mét vuông bằng 48.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi ở tại xã Bột Xuyên thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 47.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó ở tại xã Hùng Tiến, Mỹ Đức t.phố Hà Nội Số m2 47.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng ở tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức tp Hà Nội Diện tích 47.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ ở tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức thành phố Hà Nội Với diện tích 46.7 m2
Nhựơng bán đất của gia đình chúng tôi ở ở tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức t.phố Hà Nội Có diện tích 46.3 m2
Đất thổ cư bán gấp tham khảo về giá tại ở tại xã Lê Thanh, Mỹ Đức tp Hà Nội Diện tích m2 45.9 m2
Cần bán đất ruộng của gia đình chúng tôi ở ở tại xã Mỹ Thành, Mỹ Đức thành phố Hà Nội Số mét vuông 45.5 m2
Bán đất 5% tham khảo về giá tại ở tại xã Phù Lưu Tế t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 45.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất của gia đình chúng tôi ở ở tại xã Phùng Xá, Mỹ Đức tp Hà Nội Số lượng mét vuông 44.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán tham khảo về giá tại ở tại xã Thượng Lâm, Mỹ Đức thành phố Hà Nội Diện tích 44.3 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ ở tại xã Tuy Lai t.phố Hà Nội Với diện tích 43.9 m2
Bán đất thổ cư ngay ở ở tại xã Vạn Kim tp Hà Nội Có diện tích 43.5 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Diện tích có sổ đỏ ở tại xã Xuy Xá thành phố Hà Nội Diện tích m2 43.1 m2
Gia đình rất cần bán sào đất ngay ở ở tại xã Đại Hưng, Mỹ Đức t.phố Hà Nội Có diện tích 42.7 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích có sổ đỏ ở tại xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức tp Hà Nội Diện tích m2 42.3 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp ngay ở ở tại xã Đốc Tín thành phố Hà Nội Số mét vuông 41.9 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó ở tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 41.5 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng   tp Hà Nội Số lượng mét vuông 41.1 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ  P[×] Xã, thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên‎ (26 tr.) thành phố Hà Nội Số m2 40.7 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi tại xã Chuyên Mỹ t.phố Hà Nội Diện tích 40.3 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó tại xã Châu Can tp Hà Nội Với diện tích 39.9 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng tại xã Hồng Minh, Phú Xuyên thành phố Hà Nội Có diện tích 39.5 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ tại xã Hồng Thái, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Diện tích m2 39.1 m2
Bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi tại xã Khai Thái tp Hà Nội Số mét vuông 38.7 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó tại xã Minh Tân, Phú Xuyên thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 38.3 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng tại xã Nam Phong, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 37.9 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ tại xã Nam Triều tp Hà Nội Diện tích 37.5 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Thuộc sở hữu của tôi tại xã Phú Minh, Phú Xuyên thành phố Hà Nội Với diện tích 37.1 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó tại xã Phú Túc, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Có diện tích 36.7 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng tại xã Phú Xuyên (thị trấn) tp Hà Nội Diện tích m2 36.3 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ tại xã Phú Yên, Phú Xuyên thành phố Hà Nội Số mét vuông 35.9 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi tại xã Phúc Tiến, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 35.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó tại xã Phượng Dực tp Hà Nội Số lượng mét vuông 35.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng tại xã Quang Lãng thành phố Hà Nội Số m2 34.7 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ tại xã Quang Trung, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Diện tích 34.3 m2
Bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi tại xã Sơn Hà, Phú Xuyên tp Hà Nội Với diện tích 33.9 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó tại xã Thụy Phú thành phố Hà Nội Có diện tích 33.5 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng ở xã Tri Thủy t.phố Hà Nội Diện tích m2 33.1 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ ở xã Tri Trung tp Hà Nội Số mét vuông 32.7 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp của gia đình chúng tôi ở ở xã Tân Dân, Phú Xuyên thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 54.5 m2
Nhựơng bán đất tham khảo về giá tại ở xã Vân Từ t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 56.8 m2
Đất thổ cư bán gấp của gia đình chúng tôi ở ở xã Văn Hoàng tp Hà Nội Diện tích 55.6 m2
Cần bán đất ruộng tham khảo về giá tại ở xã Văn Nhân thành phố Hà Nội Với diện tích 53.2 m2
Bán đất 5% của gia đình chúng tôi ở ở xã Đại Thắng, Phú Xuyên t.phố Hà Nội Có diện tích 53.75 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất tham khảo về giá tại ở xã Đại Xuyên tp Hà Nội Diện tích m2 53.24 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích có sổ đỏ  [×] Xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ‎ (23 tr.) thành phố Hà Nội Có diện tích 52.73 m2
Cần bán đất thổ cư ngay ở tại xã Cẩm Đình t.phố Hà Nội Diện tích m2 76 m2
Bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ tại xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ tp Hà Nội Số mét vuông 73 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất ngay ở tại xã Hát Môn thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 75 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích có sổ đỏ tại xã Liên Hiệp, Phúc Thọ t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 74 m2
Tôi cần bán đất thổ canh ngay ở tại xã Long Xuyên, Phúc Thọ tp Hà Nội Số m2 73.5 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp diện tích trên sổ đó tại xã Ngọc Tảo thành phố Hà Nội Diện tích 73.1 m2
Nhựơng bán đất Diện tích sử dụng tại xã Phúc Hòa, Phúc Thọ t.phố Hà Nội Với diện tích 72.7 m2
Đất thổ cư bán gấp Chính chủ tại xã Phúc Thọ (thị trấn) tp Hà Nội Có diện tích 72.3 m2
Cần bán đất ruộng Thuộc sở hữu của tôi tại xã Phương Độ, Phúc Thọ thành phố Hà Nội Diện tích m2 71.9 m2
Bán đất 5% diện tích trên sổ đó tại xã Phụng Thượng t.phố Hà Nội Số mét vuông 71.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích sử dụng tại xã Sen Chiểu tp Hà Nội Mét vuông bằng 71.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Chính chủ tại xã Tam Hiệp, Phúc Thọ thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 70.7 m2
Cần bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi tại xã Tam Thuấn t.phố Hà Nội Diện tích 70.3 m2
Bán đất thổ cư diện tích trên sổ đó tại xã Thanh Đa, Phúc Thọ tp Hà Nội Với diện tích 69.9 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Diện tích sử dụng tại xã Thượng Cốc, Phúc Thọ thành phố Hà Nội Có diện tích 69.5 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Chính chủ tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ t.phố Hà Nội Diện tích m2 69.1 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Thuộc sở hữu của tôi tại xã Trạch Mỹ Lộc tp Hà Nội Số mét vuông 68.7 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp diện tích trên sổ đó tại xã Tích Giang (xã) thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 68.3 m2
Nhựơng bán đất Diện tích sử dụng tại xã Vân Hà, Phúc Thọ t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 67.9 m2
Đất thổ cư bán gấp Chính chủ tại xã Vân Nam, Phúc Thọ tp Hà Nội Số m2 67.5 m2
Cần bán đất ruộng Thuộc sở hữu của tôi tại xã Vân Phúc thành phố Hà Nội Diện tích 67.1 m2
Bán đất 5% diện tích trên sổ đó tại xã Võng Xuyên t.phố Hà Nội Với diện tích 66.7 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích sử dụng tại xã Xuân Phú, Phúc Thọ tp Hà Nội Có diện tích 66.3 m2

Chúng tôi đang có lô đất cần bán Chính chủ  Q[×] Xã, thị trấn thuộc huyện Quốc Oai‎ (22 tr.) thành phố Hà Nội Diện tích m2 65.9 m2
Xem bài đăng ...

Bán đất nền siêu rẻ tại Hooc Môn

Bán đất nền Dự Án Hóc Môn. 135 triệu/85m2(5*17)
Quy mô dự án 73hecta. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh( đường nhựa 12m, 2 vỉa hè bên trồng cây xanh) dân cư đông đúc chiếm 65% toàn dự án. Toàn bộ Dự Án sử dụng nước máy sạch.
Diện tích các nền: 4*20=80m2; 5*17=85m2; 7*17=119m2; 5*23=115m2; 10*20=200m2 Giá 1.5 triệu/ m2
Có sân bóng đá mini hiện hữu, hồ sinh thái 23 hecta, trung tâm thương mại, nhà trẻ mẫu giáo, hồ bơi mini hiện hữu
Gần ủy ban, trường học, bệnh viên. Anh ninh bảo vệ 24/24. Nước 4000 đồng/1m2. Điện 1500 đồng/ 1 số. Có Bãi để xe ôtô.
Thanh toán 30% nhận đất xây nhà. 70% còn lại thanh toán 18 tháng Không lãi suất chia thành 8 đợt mỗi đợt cách nhau 2 tháng.(nếu khách hàng thanh toán ngay 95% được chiết khấu 7%). Hỗ trợ giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Hồ sơ hoàn công. Sổ Hồng 100%
Tặng 5000 viên gạch, 5 tấn ximăng. Mừng nhà mới tặng một chiếc Tivi 32 inch. 1 Bộ nội thất 10 triệu đồng cho khách hàng.
Tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng. Giải thưởng cao nhất xe Honda SH. Và nhiều phần thưởng có giá trị như 1tivi, laptop và 1 lượng vàng SJC. Bốc thăm trúng thưởng ngày 10-1-2014
Công Ty Nhận xây dựng cho khách hàng có nhu cầu xây dựng. (Bảo hành tổng thể 5 năm, kết cấu xây dựng 1 năm)
Khách hàng có nhu cầu đi tham quan liên hệ gặp Tài. Công ty có xe đưa đón khách hàng các ngày trong tuần. sáng 9h. chiều 14h cả thứ 7 và CN
Liên hệ: 0938.51.63.86 (Gặp Tài)
Email: rich.thetai88@gmail.com

Bán đất thổ cư giá rẻ Cơ Hội Đầu Tư Và An Cư Lạc Nghiệp Tốt Nhất Cuối Năm 2013

     Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng
Vị trí đắc địa giao thông thuận tiện: Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ngay tam giác Hóc Môn - Bình Chánh - Củ Chi, liền kề Đô thị Tây Bắc (thuộc 1 trong 4 thành phố vệ tinh của TP.HCM), gần 3 KCN (nhị xuân, xuyên á, hoàng gia), giao thông thuận tiện đi vào trung tâm Tp.HCM với nhiều tuyến đường lớn rộng gần 32m (Nguyễn Văn Bứa, Phan Văn Hớn, Quốc Lộ 22).
    * Ưu điểm nổi bật: Dự án cho phép khách hàng được tự xây theo thiết kế của mình, suất đầu tư nhỏ sinh lời lớn, đang thực sự là điểm đến của nhiều cá nhân và các nhà đầu tư. Cuộc sống đô thị đang ngày càng trở nên ngột ngạt căng thẳng, thoát khỏi khói bụi ồn ào ấy , đến một thiên đường xanh với hơn 30ha không gian xanh tự nhiên nơi đây tận hưởng một tuần thể không gian xanh mát. Khu dân cư mỹ hạnh hoàng gia được quy hoạch là khu dân cư đạt đẳng cấp cao bao phủ xung quanh là cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng, phúc lợi xã hội.
- Diện tích đa dạng:
+ 5 x15, 5x20, 5x44, 5x17, 6x20, 7x15, 7x17, 10x20, 9x20, 10x30, 20x20… Đường nhựa 12m, vỉa hè rộng 2,5m ->3m.
- Hệ thống nước sạch, internet, truyền hình cáp đầy đủ, cây xanh, không khí trong lành, trường học, bệnh viện, UBND, sân bóng đá, chợ, công viên nước, hồ sinh thái rộng 23 ha, Trung tân thương mại 3ha. Mật độ xây dựng và về ở tại khu dân cư là 50%.
- Giá bán từ 86 triệu đến 300 triệu/lô đất thổ cư sổ hồng riêng, cơ hội lớn cho mọi người
- Pháp lý đầy đủ có sổ hồng riêng trong vòng từ 7 ngày đến 45 ngày tùy theo lô đất.
- Thanh toán linh hoạt làm 8 đợt không tính lãi suất
Đợt 1: 30% ngay khi ký hợp đồng (nhận nền xây nhà ngay)
Đợt 2: 15% sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 3: 10% sau 4 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 4: 10% sau 6 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 5: 10% sau 8 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 6: 10% sau 10 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 7: 10% sau 12 tháng kể từ ngày ký HĐ
Đợt 8: 5%  (Nhận giấy chứng nhận QSDĐ - Sổ hồng)
Nếu khách hàng Thanh toán 95% - Chiết Khấu: 7%
- Thanh toán 8 đợt, mỗi đợt cách nhau 02 đến 03 tháng chỉ với 85 triệu cho lần góp vốn đầu tiên (30%) đã có thể cất được nhà.
Chương trình hỗ trợ khách hàng xây nhà ngay:
+ Tặng 100 Bao xi măng, 5000 viên gạch
+ Tặng bảng vẽ thiết kế nhà
+ Hỗ trợ thủ tục xin GPXD - Hồ sơ hoàn công; Gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước, đăng ký hộ khẩu ,số nhà, xây dựng tự do, không giới hạn xây dựng
+ Tặng phiếu rút thăm trúng: Honda SH 150i; Airblade; Tivi LCD 32"
- Nếu khách hàng mua đất mà xây dựng ngay thì công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ KH gạch và xi măng đủ cho KH xây dựng 01 nhà cấp 4.
- Qúy khách hàng lưu ý: Công ty không thu bất cứ phí dịch vụ nào của khách hàng. Khi khách hàng đến giao dịch mua bất động sản được miễn phí 100% phí (Tư vấn, hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển nhượng mua bán...)
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Chủ đầu tư: Mr. Quang Việt : 0909.35.9986
Văn phòng đại diện: 58A phan văn hớn, Q12, HCM
(Có xe 7 chỗ đưa đi xem đất miễn phí hằng ngày kể cả thứ 7 & Chủ nhật - Sáng từ 9h00, Chiều từ 13h30).
Hình Ảnh Thực tế 100%.
Xem bài đăng ...

Đất nền tại Hà Nội vẫn chưa chạm đáy

    Theo như tính toán của nhiều chuyên gia kinh tế về tầm vĩ mô, so sánh với vấn đề thu nhập bình quân của người dân cũng như nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay thì giá đất nền tại thời điểm cuối năm 2013 thì vẫn còn ở mức khá cao. Có thể chứng mình với một số yếu tố sau:
gia ban dat ha noi van chua cham day

     - So với giá vàng.

   Cùng với sự rớt giá của một số mặt hàng được coi là hot của những thời điểm trước đây vàng được xem là một trong những mặt hang đắt giá, an toàn nhưng hiện nay chúng đã giảm xuống chỉ còn hơn một nửa. Như vậy về lý thuyết nếu giá đất tại thời điểm này nếu có giảm hơn một nửa thì vẫn có thể coi là chưa giảm là bao

- Yếu tố thư hai được xem là giá đất vẫn chưa giảm đó là. nhu cầu that sự của thị trường tiêu dùng. Nguồn cầu.

     - Do tâm lý người Việt Nam đó là có "an cư mới lập được nghiệp" mà người dân có ý muốn tậu cho mình một mảnh đất, một ngôi nhà để ở, đây cùng là điểm yếu mà những "đại gia" nhắm tới để họ đầu tư để kinh doanh kiếm lời. Nhà nhà đi buôn đất, người người đi buôn đất, các tổ chức đi buôn đất, rồi đến các cán bộ, thường dân cũng buôn đất, keo theo thị trường ảo về cầu cao dẫn đến giá đất sốt ảo, nếu tính bình quân 1000  người thì chỉ có 1 đến 3 người có nhu cầu thật mà thôi, nhưng có tới 500 người có tư tưởng đi buôn đất. nhưng chỉ có khoảng 1/5 người có năng lực về tái chính vậy có nghía là lý thuyết đất sẽ còn rớt giá tới khoảng còn 1/5 thời điểm cao nữa mới đúng khi phân tích theo nhu cầu.

    - Một yếu tố nữa để đánh giá đất chưa chap đáy là vấn đề về thu nhập của người dân

Trong số chúng ta ai cũng biết về thu nhập thật sự của người lao động tại Việt Nam, lương của một kỹ sư chân chính trong một nhà máy chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng, lương của một công nhân lành nghề chỉ đạt 3,5 triệu đồng/tháng. vậy để tính toán chi phí các khoản để rồi tích lũy mua nhà là bao nhiêu năm nữa họ mới mua nổi đất ở Hà Nội mà đây mới là người tiêu dùng thật sự.

- Một yếu tố nữa để khẳng định chúng vẫn chưa chạm đáy đó là đầu vào của đất nền

Như mọi người biết đất nền ở Hà Nội hiện nay chủ yếu vẫn là đất nông nghiệp chuyển đổi sang mà thôi. trên thực tế khi đền bù để mua lại đất nền người dân mất ruộng chỉ được đến bù hiện nay là 360.000.000 (ba tram sáu mươi triệu/ sào bắc bộ) đó là hiện nay, trước đây thì chỉ là 70 đến 80 triệu mà thôi vậy có nghĩa là mỗi m2 có giá là 1 triệu đồng hiện nay và 200.000 đồng trước đó. Vị chi cho các phần chi phí làm mặt bằng và các khoản phí và lệ phí. chỉ độ 3 triệu đồng/m2 mà thôi, nếu tính lãi lên đến 20% có nghĩa là mỗi mét vuông sẽ có giá khoảng 3,6 triệu đồng.
Như vậy nếu giá đất bán tại Hà Nội mà 4 triệu đồng có nghía là các nhà đầu tư lãi là rất lớn.

Kết luận:    
ban dat ha noi hiện nay

   Một số bài báo nói giá đất đã tram đáy ở mức 10 đến 15 triệu đồng/m2 là họ muốn truyền thong đánh lừa người tiêu dung nhằm bán được hang với mức siêu lợi nhuận mà thôi
- Nếu tình hình kinh tế ảm đạm như hiện nay, nếu giá đất rơi về khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng/m2 mới là đến đáy và các nhà đầu tư mới không giám bỏ tiền ra để đầu tư
- Nhưng tình hình gọi là "tram đáy" và "khó khan cho bất động sản", và "cắt lỗ" chỉ là trò của mấy người bán hàng ngoài chợ nói "bán mở hàng cho cô thôi", thôi "nhờ cái vía của chị mà tôi bán lỗ đấy".. "bán tháo vốn cho chị" đại loại là như thế. Mong người tiêu dung cân nhắc với nhiều chiêu câu khách, cò mồi của các nhà kinh doanh đất hiện nay với những trò" nhà thu nhập thấp" " đăng ký: xếp hàng" mấy trò xưa như trái đất này ..
Nhựơng bán đất Diện tích sử dụng ở phường Mai Động, Hoàng Mai thành phố Hà Nội Số mét vuông 76 m2, Đất thổ cư bán gấp Chính chủ ở phường Thanh Trì (phường) thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 73 m2
Cần bán đất ruộng của gia đình chúng tôi ở ở phường Thịnh Liệt thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 75 m2
Bán đất 5% tham khảo về giá tại ở phường Trần Phú, Hoàng Mai thành phố Hà Nội Số m2 74 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất của gia đình chúng tôi ở ở phường Tân Mai, Hoàng Mai thành phố Hà Nội Diện tích 73.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán tham khảo về giá tại ở phường Tương Mai thành phố Hà Nội Với diện tích 73.1 m2
Cần bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai thành phố Hà Nội Diện tích 72.7 m2
Bán đất thổ cư tham khảo về giá tại ở phường Yên Sở, Hoàng Mai thành phố Hà Nội Với diện tích 72.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Diện tích có sổ đỏ ở phường Đại Kim thành phố Hà Nội Có diện tích 71.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất ngay ở ở phường Định Công thành phố Hà Nội Diện tích m2 71.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích có sổ đỏ ở phường Định Công, Hoàng thành phố Hà Nội Số mét vuông 71.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp ngay ở  [×] Phường thuộc quận Hà Đông‎ (18 tr.) thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 70.7 m2
Nhựơng bán đất Diện tích có sổ đỏ tại phường Biên Giang thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 70.3 m2
Đất thổ cư bán gấp ngay ở tại phường Dương Nội thành phố Hà Nội Số m2 69.9 m2
Cần bán đất ruộng diện tích trên sổ đó tại phường Hà Cầu thành phố Hà Nội Diện tích 69.5 m2
Bán đất 5% Diện tích sử dụng tại phường Kiến Hưng thành phố Hà Nội Với diện tích 69.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Chính chủ tại phường La Khê thành phố Hà Nội Có diện tích 68.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Thuộc sở hữu của tôi tại phường Mỗ Lao thành phố Hà Nội Diện tích m2 68.3 m2
Cần bán đất thổ cư diện tích trên sổ đó tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông thành phố Hà Nội Số mét vuông 67.9 m2
Bán đất thổ cư Diện tích sử dụng tại phường Phú La thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 67.5 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Chính chủ tại phường Phú Lãm thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 67.1 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Thuộc sở hữu của tôi tại phường Phú Lương, Hà Đông thành phố Hà Nội Số m2 66.7 m2
Tôi cần bán đất thổ canh diện tích trên sổ đó tại phường Phúc La thành phố Hà Nội Diện tích 66.3 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích sử dụng tại phường Quang Trung, Hà Đông T.phố Hà Nội Với diện tích 65.9 m2
Nhựơng bán đất Chính chủ tại phường Văn Quán, Hà Đông thành phố Hà Nội Có diện tích 65.5 m2
Đất thổ cư bán gấp Thuộc sở hữu của tôi tại phường Vạn Phúc, Hà Đông T.phố Hà Nội Diện tích m2 65.1 m2
Cần bán đất ruộng diện tích trên sổ đó tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông thành phố Hà Nội Số mét vuông 64.7 m2
Bán đất 5% Diện tích sử dụng tại phường Yết Kiêu, Hà Đông T.phố Hà Nội Mét vuông bằng 64.3 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Chính chủ tại phường Đồng Mai thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 63.9 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Thuộc sở hữu của tôi  ×] Phường thuộc quận Long Biên‎ (15 tr.) T.phố Hà Nội Diện tích 63.5 m2
Cần bán đất thổ cư diện tích trên sổ đó phường Bồ Đề (phường) thành phố Hà Nội Với diện tích 63.1 m2
Bán đất thổ cư Diện tích sử dụng phường Cự Khối T.phố Hà Nội Có diện tích 62.7 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Chính chủ phường Gia Thụy thành phố Hà Nội Diện tích m2 62.3 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Thuộc sở hữu của tôi phường Giang Biên, Long Biên T.phố Hà Nội Số mét vuông 61.9 m2
Tôi cần bán đất thổ canh diện tích trên sổ đó phường Long Biên (phường) thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 61.5 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích sử dụng phường Ngọc Lâm, Long Biên T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 61.1 m2
Nhựơng bán đất Chính chủ phường Ngọc Thụy thành phố Hà Nội Số m2 60.7 m2
Đất thổ cư bán gấp của gia đình chúng tôi ở phường Phúc Lợi, Long Biên T.phố Hà Nội Diện tích 60.3 m2
Cần bán đất ruộng tham khảo về giá tại phường Phúc Đồng, Long Biên thành phố Hà Nội Số mét vuông 59.9 m2
Bán đất 5% của gia đình chúng tôi ở phường Sài Đồng T.phố Hà Nội Mét vuông bằng 59.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất tham khảo về giá tại phường Thượng Thanh thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 59.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán của gia đình chúng tôi ở phường Thạch Bàn, Long Biên thành phố Hà Nội Số m2 58.7 m2
Cần bán đất thổ cư tham khảo về giá tại phường Việt Hưng, Long Biên t.phố Hà Nội Diện tích 58.3 m2, Bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ phường Đức Giang, Long Biên tp Hà Nội Số mét vuông 57.9 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất ngay ở   thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 57.5 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích có sổ đỏ  M[×] Xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh‎ (18 tr.) t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 57.1 m2
Tôi cần bán đất thổ canh ngay ở Xã Chi Đông tp Hà Nội Số m2 là 56.7 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích có sổ đỏ Xã Chu Phan thành phố Hà Nội Diện tích 56.3 m2
Nhựơng bán đất ngay ở Xã Hoàng Kim, Mê Linh t.phố Hà Nội Với diện tích 55.9 m2
Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó Xã Kim Hoa, Mê Linh tp Hà Nội Có diện tích 55.5 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng Xã Liên Mạc, Mê Linh thành phố Hà Nội Diện tích m2 55.1 m2
Bán đất 5% Chính chủ Xã Mê Linh (xã thuộc huyện Mê Linh) t.phố Hà Nội Số mét vuông 54.7 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi Xã Quang Minh, Mê Linh tp Hà Nội Mét vuông bằng 54.3 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó Xã Tam Đồng thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 53.9 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng Xã Thanh Lâm, Mê Linh t.phố Hà Nội Số m2 53.5 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ Xã Thạch Đà tp Hà Nội Diện tích 53.1 m2
Xem bài đăng ...

20131214

Thông tin mua bán nhà đất tại Hà Nội


Việc mua bán đất tại Hà Nội đang diễn ra hàng ngày trên các diễn đàn về nhà đất, hay các trang bất động sản đã và đang làm cho các thông tin về nhu cầu nhà đất tại Hà Nội them các tiện ích cho mọi người website http://bandathanoi.com đã và đang làm tốt vài trò là cầu nối giữa người mua và kẻ bán. sau đây là một số thong tin đất đai cần bán tại Hà Nội
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng ở xã Xuân Khanh thành phố Hà Nội Với diện tích 43.1 m2
- Bán đất 5% Chính chủ ở xã Xuân Sơn, Sơn Tây t.phố Hà Nội Có diện tích 42.7 m2
- Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi  ×] Xã, phường thuộc thị xã Sơn Tây‎ (8 tr.) tp Hà Nội Diện tích m2 42.3 m2
-  Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó ở tại xã Cổ Đông thành phố Hà Nội Số mét vuông 41.9 m2
 - Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng ở tại xã Ngô Quyền, Sơn Tây t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 41.5 m2
- Bán đất thổ cư Chính chủ ở tại xã Phú Thịnh, Sơn Tây tp Hà Nội Số lượng mét vuông 41.1 m2

Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi ở tại xã Quang Trung, Sơn Tây thành phố Hà Nội Số m2 40.7 m2
- Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó ở tại xã Trung Sơn Trầm t.phố Hà Nội Diện tích 40.3 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng ở tại xã Trung Hưng, Sơn Tây tp Hà Nội Với diện tích 39.9 m2
- Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ ở tại xã Viên Sơn thành phố Hà Nội Có diện tích 39.5 m2
- Nhựơng bán đất Thuộc sở hữu của tôi ở tại xã Đường Lâm t.phố Hà Nội Diện tích m2 39.1 m2

Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó  T[×] Xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Oai‎ (20 tr.) tp Hà Nội Số mét vuông 38.7 m2
- Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng xã Bình Minh, Thanh Oai thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 38.3 m2
Bán đất 5% Chính chủ xã Bích Hòa t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 37.9 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi xã Cao Dương, Thanh Oai tp Hà Nội Diện tích 37.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó xã Cao Viên thành phố Hà Nội Với diện tích 37.1 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng xã Cự Khê t.phố Hà Nội Có diện tích 36.7 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ xã Dân Hòa, Thanh Oai tp Hà Nội Diện tích m2 36.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất của gia đình chúng tôi ở xã Hồng Dương thành phố Hà Nội Số mét vuông 35.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất tham khảo về giá tại xã Kim Bài t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 35.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh của gia đình chúng tôi ở xã Kim Thư tp Hà Nội Số lượng mét vuông 35.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp tham khảo về giá tại xã Liên Châu, Thanh Oai thành phố Hà Nội Số m2 34.7 m2
Nhựơng bán đất của gia đình chúng tôi ở xã Mỹ Hưng, Thanh Oai t.phố Hà Nội Diện tích 34.3 m2
Đất thổ cư bán gấp tham khảo về giá tại xã Phương Trung, Thanh Oai tp Hà Nội Số mét vuông 33.9 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích có sổ đỏ xã Tam Hưng, Thanh Oai thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 33.5 m2
Bán đất 5% ngay ở xã Thanh Cao t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 33.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích có sổ đỏ xã Thanh Mai, Thanh Oai tp Hà Nội Số m2 32.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán ngay ở xã Thanh Thùy thành phố Hà Nội Diện tích 54.5 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ xã Thanh Văn, Thanh Oai t.phố Hà Nội Số mét vuông 56.8 m2
Bán đất thổ cư ngay ở xã Tân Ước (xã) tp Hà Nội Mét vuông bằng 55.6 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó xã Xuân Dương, Thanh Oai thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 53.2 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng xã Đỗ Động t.phố Hà Nội Số m2 là 53.75 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ  [×] Xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì‎ (16 tr.) tp Hà Nội Diện tích 53.24 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Duyên Hà, Thanh Trì thành phố Hà Nội Với diện tích 52.73 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Hữu Hòa t.phố Hà Nội Có diện tích 76 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng thuộc xã Liên Ninh tp Hà Nội Diện tích m2 73 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ thuộc xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì thành phố Hà Nội Số mét vuông 75 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Ngọc Hồi, Thanh Trì t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 74 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Tam Hiệp, Thanh Trì tp Hà Nội Số lượng mét vuông 73.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng thuộc xã Thanh Liệt thành phố Hà Nội Số m2 73.1 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ thuộc xã Tân Triều t.phố Hà Nội Diện tích 72.7 m2
Bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Tả Thanh Oai tp Hà Nội Với diện tích 72.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Tứ Hiệp thành phố Hà Nội Có diện tích 71.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Diện tích sử dụng thuộc xã Văn Điển t.phố Hà Nội Diện tích m2 71.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Chính chủ thuộc xã Vĩnh Quỳnh tp Hà Nội Số mét vuông 71.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Thuộc sở hữu của tôi thuộc xã Vạn Phúc, Thanh Trì thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 70.7 m2
Nhựơng bán đất diện tích trên sổ đó thuộc xã Yên Mỹ, Thanh Trì t.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 70.3 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng thuộc xã Đông Mỹ, Thanh Trì tp Hà Nội Diện tích 69.9 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ thuộc xã Đại Áng thành phố Hà Nội Với diện tích 69.5 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi   Phường thuộc quận Thanh Xuân‎ (12 tr.) t.phố Hà Nội Có diện tích 69.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó khu vực xã Hạ Đình tp Hà Nội Diện tích m2 68.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng khu vực xã Khương Mai thành phố Hà Nội Số mét vuông 68.3 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ khu vực xã Khương Trung t.phố Hà Nội Mét vuông bằng 67.9 m2
Bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở khu vực xã Khương Đình tp Hà Nội Số lượng mét vuông 67.5 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất tham khảo về giá tại khu vực xã Kim Giang, Thanh Xuân thành phố Hà Nội Số m2 67.1 m2
Gia đình rất cần bán sào đất của gia đình chúng tôi ở khu vực xã Nhân Chính, Thanh Xuân t.phố Hà Nội Diện tích 66.7 m2
Xem bài đăng ...

Bán đất thổ cư ở Hà Nội giá 5 triệu/m2


Bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở thị trấn chúc sơn tp Hà Nội Diện tích 76 m2
Đất bán giá rẻ tham khảo về giá tại Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm tp Hà Nội Với diện tích 73 m2
Bán đất nền của gia đình chúng tôi ở Thị trấn Phùng tp Hà Nội Có diện tích 75 m2
Đất thổ cư bán gấp tham khảo về giá tại Thị trấn Quang Minh, Mê Linh thành phố Hà Nội Diện tích m2 74 m2

Cần bán đất ruộng của gia đình chúng tôi ở Thị trấn Quốc Oai thành phố Hà Nội Số mét vuông 73.5 m2
Bán đất 5% tham khảo về giá tại Thị trấn Thường Tín thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 73.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích có sổ đỏ Thị trấn Trâu Quỳ thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 72.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán ngay ở Thị trấn Trạm Trôi thành phố Hà Nội Số m2 72.3 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích có sổ đỏ Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ T.phố Hà Nội Diện tích 71.9 m2
Bán đất thổ cư ngay ở Thị trấn Đông Anh T.phố Hà Nội Với diện tích 71.5 m2
Đất bán giá rẻ Diện tích có sổ đỏ  Xã thị trấn thuộc huyện Ba Vì T.phố Hà Nội Có diện tích 71.1 m2
Bán đất nền ngay ở Tại xã Ba Trại T.phố Hà Nội Diện tích m2 70.7 m2
Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó Tại xã Ba Vì, Ba Vì thành phố Hà Nội Số mét vuông 70.3 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng Tại xã Cam Thượng thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 69.9 m2
Bán đất 5% Chính chủ Tại xã Châu Sơn, Ba Vì T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 69.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì T.phố Hà Nội Số m2 69.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó Tại xã Cổ Đô T.phố Hà Nội Diện tích 68.7 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng Tại xã Khánh Thượng, Ba Vì T.phố Hà Nội Với diện tích 68.3 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ Tại xã Minh Châu, Ba Vì thành phố Hà Nội Có diện tích 67.9 m2
Đất bán giá rẻ Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Minh Quang, Ba Vì thành phố Hà Nội Diện tích m2 67.5 2
Bán đất nền diện tích trên sổ đó Tại xã Phong Vân, Ba Vì T.phố Hà Nội Số mét vuông 67.1 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích sử dụng Tại xã Phú Châu, Ba Vì T.P Hà Nội Mét vuông bằng 66.7 m2
Cần bán đất ruộng Chính chủ Tại xã Phú Cường, Ba Vì T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 66.3 m2
Bán đất 5% Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Phú Phương T.phố Hà Nội Diện tích 65.9 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất diện tích trên sổ đó Tại xã Phú Sơn, Ba Vì T.P Hà Nội Với diện tích 65.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Diện tích sử dụng Tại xã Phú Đông, Ba Vì thành phố Hà Nội Có diện tích 65.1 m2
Cần bán đất thổ cư Chính chủ Tại xã Sơn Đà T.phố Hà Nội Diện tích m2 64.7 m2
Bán đất thổ cư Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Thuần Mỹ T.P Hà Nội Số mét vuông 64.3 m2
Đất bán giá rẻ diện tích trên sổ đó Tại xã Thái Hòa, Ba Vì T.phố Hà Nội Mét vuông bằng 63.9 m2
Bán đất nền Diện tích sử dụng Tại xã Thụy An, Ba Vì T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 63.5 m2
Đất thổ cư bán gấp Chính chủ Tại xã Tiên Phong, Ba Vì T.P Hà Nội Số m2 63.1 m2
Cần bán đất ruộng Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Tây Đằng thành phố Hà Nội Diện tích 62.7 m2
Bán đất 5% diện tích trên sổ đó Tại xã Tòng Bạt T.phố Hà Nội Số mét vuông 62.3 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích sử dụng Tại xã Tản Hồng Thuộc T.P Hà Nội Mét vuông bằng 61.9 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Chính chủ Tại xã Tản Lĩnh Thuộc T.P Hà Nội Số lượng mét vuông 61.5 m2
Cần bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở Tại xã Vạn Thắng, Ba Vì Thuộc T.P Hà Nội Số m2 61.1 m2
Bán đất thổ cư tham khảo về giá tại Tại xã Vật Lại Thuộc T.P Hà Nội Diện tích 60.7 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất của gia đình chúng tôi ở Tại xã Yên Bài Thuộc T.P Hà Nội Số mét vuông 60.3 m2
Gia đình rất cần bán sào đất tham khảo về giá tại Tại xã Đông Quang, Ba Vì Thuộc T.P Hà Nội Mét vuông bằng 59.9 m2
Tôi cần bán đất thổ canh của gia đình chúng tôi ở Tại xã Đồng Thái, Ba Vì Thuộc T.P Hà Nội Số lượng mét vuông 59.5 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp tham khảo về giá tại ở phường Cống Vị tại Hà Nội Số m2 là 59.1 m2
Nhựơng bán đất Diện tích có sổ đỏ ở phường Giảng Võ tại Hà Nội Diện tích 58.7 m2
Đất thổ cư bán gấp ngay ở ở phường Kim Mã, Ba Đình tại Hà Nội Với diện tích 58.3 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích có sổ đỏ ở phường Liễu Giai tại Hà Nội Có diện tích 57.9 m2
Bán đất 5% ngay ở ở phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình tại Hà Nội Diện tích m2 57.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Diện tích có sổ đỏ ở phường Ngọc Hà, Ba Đình thành phố Hà Nội Số mét vuông 57.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán ngay ở Tại phường Ngọc Khánh (phường) thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 56.7 m2
Cần bán đất thổ cư diện tích trên sổ đó Tại phường Phúc Xá thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 56.3 m2
Bán đất thổ cư Diện tích sử dụng Tại phường Quán Thánh (phường) thành phố Hà Nội Số m2 55.9 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Chính chủ Tại phường Thành Công, Ba Đình thành phố Hà Nội Diện tích 55.5 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Thuộc sở hữu của tôi Tại phường Trúc Bạch thành phố Hà Nội Với diện tích 55.1 m2
Tôi cần bán đất thổ canh diện tích trên sổ đó Tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình thành phố Hà Nội Có diện tích 54.7 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích sử dụng Tại phường Điện Biên, Ba Đình thành phố Hà Nội Diện tích m2 54.3 m2
Nhựơng bán đất Chính chủ Tại phường Đội Cấn, Ba Đình thành phố Hà Nội Số mét vuông 53.9 m2
Đất thổ cư bán gấp Thuộc sở hữu của tôi Tại phường Xã, thị trấn thuộc huyện Chương Mỹ‎ T.P. Hà Nội Mét vuông bằng 53.5 m2
Cần bán đất ruộng diện tích trên sổ đó Thị trấn Chúc Sơn T.P. Hà Nội Số lượng mét vuông 53.1 m2
Bán đất 5% Diện tích sử dụng Xã  Hoàng Diệu, Chương Mỹ T.P. Hà Nội Diện tích 52.7 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Chính chủ Xã  Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ T.P. Hà Nội Với diện tích 52.3 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán Thuộc sở hữu của tôi Xã  Hòa Chính, Chương Mỹ T.P. Hà Nội Có diện tích 51.9 m2
Cần bán đất thổ cư diện tích trên sổ đó Xã  Hồng Phong, Chương Mỹ T.P. Hà Nội Diện tích m2 51.5 m2
Bán đất thổ cư Diện tích sử dụng Xã  Hợp Đồng, Chương Mỹ Thuộc Hà Nội Số mét vuông 51.1 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Chính chủ Xã  Hữu Văn Thuộc Hà Nội Mét vuông bằng 50.7 m2
Gia đình rất cần bán sào đất Thuộc sở hữu của tôi Xã  Mỹ Lương, Chương Mỹ Thuộc Hà Nội Số lượng mét vuông 50.3 m2
Tôi cần bán đất thổ canh diện tích trên sổ đó ở tại Nam Phương Tiến Thuộc Hà Nội Số m2 49.9 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích sử dụng ở tại Ngọc Hòa Thuộc Hà Nội Diện tích 49.5 m2
Nhựơng bán đất Chính chủ ở tại Phú Nam An tp  Hà Nội Với diện tích 49.1 m2
Đất thổ cư bán gấp Thuộc sở hữu của tôi ở tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ tp  Hà Nội Có diện tích 48.7 m2
Cần bán đất ruộng diện tích trên sổ đó ở tại Phụng Châu tp  Hà Nội Diện tích m2 48.3 m2
Bán đất 5% Diện tích sử dụng ở tại Quảng Bị tp  Hà Nội Số mét vuông 47.9 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Chính chủ ở tại Thanh Bình, Chương Mỹ tp  Hà Nội Mét vuông bằng 47.5 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán của gia đình chúng tôi ở ở tại Thượng Vực tp  Hà Nội Số lượng mét vuông 47.1 m2
Cần bán đất thổ cư tham khảo về giá tại ở tại Thủy Xuân Tiên tp  Hà Nội Diện tích 46.7 m2
Bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở ở tại Tiên Phương tp  Hà Nội Với diện tích 46.3 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất tham khảo về giá tại ở tại Trung Hòa, Chương Mỹ tp  Hà Nội Có diện tích 45.9 m2
Gia đình rất cần bán sào đất của gia đình chúng tôi ở ở tại Trường Yên, Chương Mỹ tp  Hà Nội Diện tích m2 45.5 m2
Tôi cần bán đất thổ canh tham khảo về giá tại ở tại Trần Phú, Chương Mỹ tp  Hà Nội Có diện tích 45.1 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Diện tích có sổ đỏ ở tại Tân Tiến, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Diện tích m2 44.7 m2
Nhựơng bán đất ngay ở ở tại Tốt Động thành phố Hà Nội Số mét vuông 44.3 m2
Đất thổ cư bán gấp Diện tích có sổ đỏ tại xã Văn Võ thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 43.9 m2
Cần bán đất ruộng ngay ở tại xã Xuân Mai, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 43.5 m2
Bán đất 5% Diện tích có sổ đỏ tại xã Đông Phương Yên thành phố Hà Nội Số m2 43.1 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất ngay ở tại xã Đông Sơn, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Diện tích 42.7 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó tại xã Đại Yên, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Với diện tích 42.3 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng tại xã Đồng Lạc, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Có diện tích 41.9 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ tại xã Đồng Phú, Chương Mỹ thành phố Hà Nội Diện tích m2 41.5 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi Ở quận Phường thuộc quận Cầu Giấy‎ thành phố Hà Nội Số mét vuông 41.1 m2
Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó Ở quận Dịch Vọng thành phố Hà Nội Mét vuông bằng 40.7 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng Ở quận Dịch Vọng Hậu thành phố Hà Nội Số lượng mét vuông 40.3 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ Ở quận Mai Dịch thành phố Hà Nội Diện tích 39.9 m2
Nhựơng bán đất Thuộc sở hữu của tôi Ở quận Nghĩa Tân, Cầu Giấy thành phố Hà Nội Với diện tích 39.5 m2
Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó Ở quận Nghĩa Đô, Cầu Giấy thành phố Hà Nội Có diện tích 39.1 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng Ở quận Quan Hoa T.phố Hà Nội Diện tích m2 38.7 m2
Bán đất 5% Chính chủ Ở quận Trung Hòa, Cầu Giấy T.phố Hà Nội Số mét vuông 38.3 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất Thuộc sở hữu của tôi Ở quận Yên Hòa, Cầu Giấy T.phố Hà Nội Mét vuông bằng 37.9 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán diện tích trên sổ đó Tại xã Xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lâm‎ T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 37.5 m2
Cần bán đất thổ cư Diện tích sử dụng Tại xã Bát Tràng (xã) T.phố Hà Nội Số m2 37.1 m2
Bán đất thổ cư Chính chủ Tại xã Cổ Bi, Gia Lâm T.phố Hà Nội Diện tích 36.7 m2
Hiện nay chúng tôi cần bán lô đất Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Dương Hà T.phố Hà Nội Với diện tích 36.3 m2
Gia đình rất cần bán sào đất diện tích trên sổ đó Tại xã Dương Quang, Gia Lâm T.phố Hà Nội Có diện tích 35.9 m2
Tôi cần bán đất thổ canh Diện tích sử dụng Tại xã Dương Xá T.phố Hà Nội Diện tích m2 35.5 m2
Gia đình có lô đất cần bán gấp Chính chủ Tại xã Kim Lan T.phố Hà Nội Số mét vuông 35.1 m2
Nhựơng bán đất Thuộc sở hữu của tôi Tại xã Kim Sơn, Gia Lâm T.phố Hà Nội Mét vuông bằng 34.7 m2
Đất thổ cư bán gấp diện tích trên sổ đó Tại xã Kiêu Kỵ T.phố Hà Nội Số lượng mét vuông 34.3 m2
Cần bán đất ruộng Diện tích sử dụng Tại xã Lệ Chi T.phố Hà Nội Diện tích 33.9 m2
Bán đất 5% Chính chủ Tại xã Ninh Hiệp, Gia Lâm T.phố Hà Nội Với diện tích 33.5 m2
Gia đình cần bán gấp lô đất của gia đình chúng tôi ở Tại xã Phù Đổng T.phố Hà Nội Có diện tích 33.1 m2
Chúng tôi đang có lô đất cần bán tham khảo về giá tại ở tại xã Phù Đổng, Gia Lâm T.phố Hà Nội Diện tích m2 32.7 m2
Cần bán đất thổ cư của gia đình chúng tôi ở ở tại xã Phú Thị T.phố Hà Nội Có diện tích 54.5 m2
Bán đất thổ cư tham khảo về giá tại ở tại xã Trung Mầu T.phố Hà Nội Diện tích m2 56.8 m2
Xem bài đăng ...

20131127

Bán đất thổ cư Hà Nội giá 5 triệu/m2

      Giá đất đã xuống tới đáy chưa, câu hỏi này có lẽ cũng làm đau đầu rất nhiều người bởi nó là miếng cơm, manh áo, là sự song của họ. gần đây vởi sự sụt giảm nghiêm trọng hơn nữa của giá vàng khiến cho vấn đề về nhà đất về bất động sản càng mờ mịt. Có lẽ giá đất tang trưởng trở lại như một thời hoàng kim của nó chắc chắn sẽ là còn xa vời.
     Trên các mặt báo hay ở nhiều nơi rao bán đất thường co mấy lý do sau:
Bán đất do dân buôn tích chữ nhưng ngặt lỗi vay vốn ngân hàng giờ bị gia tăng sức ép về trả nợ cả vốn lẫn lãi
Người có tiền và họ đầu tư vào giờ muốn rút vốn ra khỏi thị trường nhưng càng không bán được khi mà thị trường càng ngày càng xuống
Nhu cầu bán lấy tiền làm việc khác tuy nhiên là không nhiều
Giá đất hiện nay giảm mạnh từ những lúc cao ngất ngưởng thì nay rơi xuống còn có một nửa
Như khu chung cư Đặng Xá thuộc Gia Lâm, với cơ sở hạ tang đầy đủ và tiện nghi. Mặc dù dùng nhiều hình thức tiếp cận khách hang bấy lâu nay nhưng vẫn không bán được
Đầu tiên là giá sàn 16 triệu đồng/m2 rút dần còn 15 triệu/m2 và đầu năm nay 2013 chỉ còn 10 triệu/m2
   Nhưng để bán được nhà trong thời điểm này là quá khó khan một bước đột phá đem lại thị trường này sang sủa hơn khi họ tiếp tục hạ giá xuống chỉ còn 7 triệu/m2
vậy là từ 16 triệu nay chỉ còn có 7 triệu có nghĩa là.. trong vấn đề xây dung nhà họ đã lãi quá cao, khi mà có nhưng nơi bán tới 30 đến 40 triệu/m2
Trên thực tế do nhà đất quá cao so với thu nhập của người dân mà các động thái hạ giá cũng không làm cho thị trường sang sủa hơn. Trở lại với khu đô thị Đặng Xá Gia Lâm
Tọa lạc trên mặt quốc lộ 5 nơi giao thương của các tỉnh như Hà Nội, Hải Phóng, Hải Dương, Hưng Yên., Bắc Ninh. cách trung tâm Hồ Gươm vẻn vẹn chưa được 10 km thế vậy mà bây giờ chúng chỉ còn có 7 triệu/2 nhà ở thì quả là "giá rẻ siêu khủng"
Tuy nhiên phát tờ rơi đến cả nửa tháng chỉ có một người đến hỏi. nhưng mà là hỏi để đấy mà thôi
Tâm lý chung của nhừng người ở nhà chung cư là sợ phí do đó sắp tới nhà chung cư có lẽ rẻ cũng khó bán.
Một bất ngờ nữa mà bạn còn chưa biết đó là nhà đất thổ cư:
Cũng tại khu vực này giá còn xuống nữa xuống khủng khiếp.
Anh Chung khu phố keo Gia Lâm, hiện có mảnh đất 200 m2 mặt tiền rộng 11 met mảnh đất vuông vắn là vậy vào tầm này năm ngoái khách trả 15 triệu/m2 anh không bán vì trước đó có người bán tới 18 triệu/m2
Hiện nay do một số vấn đề về kinh tế anh muốn bán lô đất trên mà ráo bán với giá 5 triệu/2 mà cũng không có người mua

Mảnh đất 5 triệu /m2 năm ngoái là 15 triệu/2 nhà anh Chung Gia Lâm, Hà Nội

bán đất hà nội rẻ chỉ còn bằng 1/3 giá cũ
 

Vậy có nghĩa là một số địa chỉ bán giá chỉ còn một nửa như khu đô thị Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội chắc chắn sẽ khó mà bán được khi mà đất thổ cư thổ canh giá chỉ còn 1/3 mà cũng khó bán. Nếu suy luận rật rộng ra thì thị trường nhà đất ở Hà Nội các khu vực có giá bán nếu thấp hơn 1 nửa thì nó vẫn chưa phải là đáy của bất động sản
Xem bài đăng ...

20131115

Thông tin mới về giá đất đường Pallet Hà Nội

      Để di chuyển những hộ dân trên mặt đường 181 đoạn phố Keo để tiện cho vấn đề làm con đường 181 Dự án tái định cư lên đến 5ha đất mở ra người dân hết sức hồ hởi, nhưng nấy sinh ra một vấn đề khác đó là khi thi công chủ đầu tư lại tính luôn tới chuyện ăn lấn phần đất nhằm vào con đường pallet nên đã tìm cách thôn tính vợi con đường này dẫn tơi tình trạng khi đào múc chúng bị sạt nở nghiêm trọng.
Bị người dân kiện qua tìm hiểu qua bản đồ địa chính lịch sử thì họ đã lấn chiếm tới 4 mét vào con đường.
Sự việc khuất tất cho việc làm này đến nay vẫn chưa được giải quyết. khiến con đường vẫn lằm trong tình trạng bị sạt nở, lún đi lại khó khan cho người dân trong vùng
Xem bài đăng ...

Phóng sự nổi bật


Bán Hương Liệu Thực Phẩm

- Hương liệu nghành sản xuất rượu
- Hương liệu chế biến chè xanh
- Phụ gia cho rượu Vodka
- Hương liệu ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng
- Hương liệu phụ gia ngành đồ uống cao cấp khác..
Huong lieu thuc pham
 

Bán Mật Ong

Bán mật ong các loại:
- Mật ong nuôi trên rừng
- Mật ong nhãn,
- Mật ong rừng nguyên chất tỉnh Điện Biên
- Sản phẩm có bạn tại Hà Nội
- Cung cấp các loại phấn hoa
- Bán sáp ong nuôi, ong rừng chất lượng tốt nhất
- Nhận đặt hàng của khách hàng  
Bán mật ong

Bán Mật Ong Hoa Nhãn
Tại Hà Nội
Mobile: 0988.989.558 

Cung cấp Hóa chất tẩy mực in trên chai thủy tinh

Hóa chất tẩy chai Vodka men
- Bán hóa chất tẩy mực in trên kính, chai lọ thủy tinh
- Hóa chất pha chế nước rửa chén bát
- Cung cấp và bán công nghệ sử lý làm mờ chai thủy tinh
tẩy mực in chai thủy tinh
 

 
Cao Nấm men, vải vóc Hàn Quốc
- Công nghiệp (Môi Trường)
- Cao Nấm men Thực Phẩm, Bán các loại vải Hàn Quốc
- Nhận Bán Buôn
- Bán lẻ trên toàn Quốc
cao nấm men, vải cotton
 Liên hệ: 0988.989.558
  Cung Cấp Chai Lọ Thủy Tinh
- Chai Vodka Men
- Chai 750 ml
- Chai 500 ml
- Chai Mờ
- Chai trong
Chai Vodka Hà Nội
Chai thuy tinh
 
  Bán Công nghệ Làm men Rượu
- Men vi sinh
-Men Thuốc Bắc
- Bánh men rượu quý
- Cung cấp men giống quý
Bán môi trường nuôi cấy men tốt nhất
Men ruou
 
 
Ban dat Ha Noi